Cena pronájmu zahrnuje vždy Denní částku pronájmu.

Denní pronájem je každého kola je uveden u každého kola v katalogu půjčovny.

Vratná záloha za jedno zapůjčené elektrokolo je vždy 10.000 Kč (400€).
Zálohu je nutné složit v hotovosti nebo formou před-autorizace na platební kartě (VISA, MC/EC).
Při vrácení elektrokola je navrácena záloha po odečtení denního půjčovného (+ případné poškození elektrokola).

Pro výpůjčku je třeba doložit: 2 osobní doklady s fotografií, z nichž jeden musí být platný občanský průkaz občana ČR nebo platný cestovní pas cizince.

V případě výpůjčky pro právnickou osobu / instituci je třeba doložit tyto dokumenty od osoby, která výpůjčená elektrokola přebírá a zároveň doložit vztah – plná moc k zastupování nebo zaměstnanecký průkaz.

Maximální délka výpůjčky elektrokola je 6 po sobě jdoucích dnů.

Výpujční řád

 • Vypůjčitelem může být pouze osoba starší 18 let
 • Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy
 • Vypůjčitel je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny
 • Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení předmětu vypůjčitel
 • Jízda na vypůjčeném elektrokole z Půjčovny elektrokol je na vlastní nebezpečí a půjčitel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené vypůjčitelem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví vypůjčitele po celou dobu výpůjčky
 • Vypůjčitel přebírá odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem
 • Předání a půjčovaní jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno
 • Při poškození a ztrátě, či odcizení je vypůjčitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně půjčiteli
 • Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je vypůjčitel povinen zaplatit dlužné nájemné
 • Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí vypůjčitel plnou cenu uvedenou v Ceníku, který je součástí Výpůjčního řádu
 • Vypůjčitel se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha
 • Půjčitel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči vypůjčiteli řád a Ceník Půjčovny elektrokol je součástí smlouvy o výpůjčce a svým podpisem na ni se Vypůjčitel zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu